สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

ข่าว และ กิจกรรมสมาคมฯ

ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานชั่งตวงวัด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ ๒๕๕๙ ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานชั่งตวงวัด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พ.ศ ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป

ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำาลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับร่าง - ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำาลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การขออนุญาตถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายเครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือ สิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อตามมาตรา ๕๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด ตามมาตรา ๕๗ ...

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร
ตามที่ กรมการค้าภายในมีนโยบายให้สำนักชั่งตวงวัด รับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคาร (Bill payment ) เพื่อให้รับรองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้การรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559
ตามที่กรมการค้าภายในได้ออกระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้การคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องมีระบบและเกิดความสะดวกต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ยื่นคำขอคืนเครื่องชั่งตวงวัดไปแล้วนั้น

รายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ตามโรงสี รายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ตามโรงสี
ตามที่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ได้ประสานผ่านทาง LINE กลุ่มหัวหน้าสำนักงานฯ เรื่องข้าวออกจากโรงสีที่จังหวัดกำแพงเพชร กรณีที่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้ ท่านรองสุชาติ สินรัตน์ และ ผอ.สำนักตรวจสอบและปฎิบัติการ ...

เรื่อง การตรวจสอบและให้คํารับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ และมีการให้คํารับรองแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจสอบและให้คํารับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ และมีการให้คํารับรองแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ที่มีการให้คํารับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ...

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมในทางการค้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง

สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ จากนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ จากนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นอีกปีหนึ่งที่เราต้องเผชิญกับความวุ่นวายต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกสมาคมฯจำต้องปรับหาวิธีการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกสารประชุม 3 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑  เอกสารประชุม 3 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ( -๒ )

เอกสารประชุม 2 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑  เอกสารประชุม 2 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ( -๑ )

เอกสารประชุม 1 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑  เอกสารประชุม 1 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
ร่างประกาศคณะกรรมการชั่งตวงวัด เรื่องการกำหนดสถาบันหรือองค์กรการชั่งตวงวัด ของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัด

คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑ คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
เพื่อกำหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัด ของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ ต้นแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการชั่งตวงวัดเพื่อพิจารณา

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)  จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัด
ด้วยศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีอายุคำรับรองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด

เชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง สำนักงานกลางชั่งตวงวัด เชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง สำนักงานกลางชั่งตวงวัด
สมาคมชั่งตวงวัดไทยขอเชิญกรรมการ, ที่ปรึกษา และสมาชิกของสมาคมชั่งตวงวัดไทย เข้าประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง (ผอ.ชาตรี อารีวงศ์) เกี่ยวกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับยกร่าง) เรื่อง " ...

เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน

สมาคมชั่งตวงวัดไทยมอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมชั่งตวงวัดไทยมอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
สมาคมชั่งตวงวัดไทยโดยคุณกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์ นายกสมาคมฯ มอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่องให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ...

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น
การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น